มาลัยกลม

มาลัยกลม  หมายถึง มาลัยที่ร้อยให้มีลักษณะรูปทรงตามขวางเป็นวงกลม และรูปทรงตามยาวตรง และขนานกันไปตลอดเข็ม นิยมร้อยตั้งแต่ขนาด 6 กลีบขึ้นไป จนถึง 12 กลีบ หรือมากกว่านี้ก็ได้ ย่อมแล้วแต่ชนิดของดอกไม้ ถ้าดอกเล็กหรือกลีบเล็กก็จะใช้จำนวนกลีบมาก แต่ถ้าดอกไม้ดอกใหญ่หรือกลีบใหญ่ก็ใช้จำนวนกลีบน้อย


มาลัยกลมแบ่งออกเป็น  2  แบบใหญ่ ๆ  ด้วยกัน คือ

         1.มาลัยกลมแบบไม่มีลาย  หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  มาลัยเกลี้ยง  หรือ  ตอน   หมายถึง  มาลัยกลมที่ร้อยด้วยกลีบดอกไม้  หรือดอกไม้ หรือใบไม้ล้วนๆ  ไม่มีลวดลายใดๆ และเป็นสีเดียวกันตลอด เช่น  มาลัยกลีบกุหลาบ มาลัยกลมดอกพุด มาลัยกลมดอกมะลิ มาลัยกลมกลีบดอกรัก มาลัยกลมดอกบานไม่รู้โรย  ฯลฯ
         2.มาลัยกลมแบบมีลาย หรือบางคนเรียกว่า มาลัยกลมยกดอก หมายถึง มาลัยกลมที่ร้อยใส่ลวดลายต่าง ๆ ลงไป ลายที่นิยมใช้สำหรับร้อยใส่มาลัยกลม ได้แก่ ลายประเภทลายเกลียว ลายคดกริช ลายตาประชุม และลายประกอบ มาลัยแบบนี้มักนิยมร้อยด้วยดอกพุดหรือกลีบกุหลาบ เป็นพื้นและลวดลายที่ร้อยใส่ลงไปนั้นมักจะใช้ดอกไม้ กลีบดอกไม้ หรือใบไม้ที่มีสีสด ๆ หรือสีที่ติดกันหรือสีที่มองแล้วเด่นเพื่อที่จะได้เห็นลวดลายชัดเจนสวยงาม


วิธีการร้อยมาลัยกลม  มีหลักที่สำคัญดังนี้
         1.คัดเลือกดอกหรือกลีบดอกให้ขนาดเท่า ๆ กัน
         2.การส่งกลีบหรือก้านดอก  จะต้องให้ยาวเท่า ๆ กันทุกกลีบ  หรือทุกดอกทั้งในแถวเดียวกันและระหว่างแถวด้วย  เพื่อให้มาลัยที่ร้อยเสร็จแล้วนั้นมีสัดส่วน  และรูปทรงสวยงาม  ดังนั้นในการร้อยดอกไม้แต่ละดอกหรือแต่ละกลีบ  ควรจะต้องวัดก้านก้านก่อนแทงใส่เข็ม
         3.ร้อยแถวแรก  หรือชั้นแรกให้เป็นวงกลม  จัดระยะห่างแต่ละกลีบให้เท่ากัน  โดยเริ่มร้อยกลีบแรกเรียงจากซ้ายวนไปทางขวา  ( ตามเข็มนาฬิกา )  จนครบจำนวนกลีบตามต้องการ
         4.ร้อยแถวที่   2   โดยวางกลีบให้สับหว่างกับกลีบในแถวแรกทุกกลีบจนครบ   จำนวนกลีบเท่ากับแถวที่  1  และแถวต่อ ๆ ไปก็ทำเช่นเดียวกัน  ข้อควรระวัง  คือ  ทก ๆ แถวจะต้องมีจำนวนกลีบเท่ากันและสับหว่างกันทุกแถวด้วย  ถ้าแถวใดจำนวนกลีบลดน้อยลงหรือเพิ่มขึ้นแสดงว่าจะต้องร้อยสับหว่างผิด
         5.มาลัยกลมแบบไม่มีลาย   ร้อยเรียงวนโดยรอบเข็ม   ควรจัดระยะห่างแต่ละกลีบให้เท่ากัน   เมื่อร้อยครบจำนวนกลีบในแถวที่  1   ตามต้องการ   แล้วก็เริ่มร้อยแถวที่  2  โดยกลีบแรกของแถวที่  2  นี้  จะต้องอยู่ระหว่างกลีบสุดท้าย และกลีบที่   1  ของแถวที่  1และกลีบต่อ  ๆ  ไป  ก็ร้อยให้สับหว่างเช่นกันทุกแถว  และจำนวนกลีบของแต่ละแถวก็ต้องเท่ากันด้วย
         6.มาลัยกลมแบบมีลาย    ถ้าลายด้านเดียวจะขึ้นต้นจำนวนกี่กลีบก็ได้    แต่ถ้าเป็นมาลัยกลมแบบมีลายสองด้าน    จะต้องขึ้นจำนวนกลีบคู่เสมอ    นิยมขึ้น    8    หรือ    10   กลีบ    หรือมากกว่านั้น
( ถ้าเป็นมาลัยที่มีขนาดใหญ่ )  วิธีการร้อยก็เรียงวนโดยรอบเข็มเช่นกัน   พอถึงลวดลายก็ร้อยกลีบที่มีสีต่างไปจากสีกลีบที่ร้อยเป็นพื้นอยู่เดิมแล้วนั่นเอง    จะร้อยลายอะไรนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการหรือเห็นว่าสวยงามเหมาะสมเป็นสำคัญ 

แผนผังมาลัยกลมแบบไม่มีลาย
มาลัยกลม  6  กลีบ
    แถวที่  14       0      0      0      0      0      0
    แถวที่  13           0      0      0      0      0      0
    แถวที่  12               0      0      0      0      0      0
    แถวที่  11                   0      0      0      0      0      0
    แถวที่  10                       0      0      0      0      0      0
    แถวที่  9                             0      0      0      0      0      0
    แถวที่  8                                 0      0      0      0      0      0
    แถวที่  7                                     0      0      0      0      0      0
    แถวที่  6                                         0      0      0      0      0      0
    แถวที่  5                                             0      0      0      0      0      0
    แถวที่  4                                                 0      0      0      0      0      0
    แถวที่  3                                                     0      0      0      0      0      0
    แถวที่  2                                                         0      0      0      0      0      0
    แถวที่  1                                                             0      0      0      0      0      0
    กลีบที่                                                                1      2      3     4      5      6 

         0  =   ดอกไม้  หรือกลีบดอกไม้  หรือใบไม้ที่ใช้ร้อยมาลัย
    วิธีทำ
    แถวที่  1  ดอก  6  โดยรอบเข็มจัดระยะห่างแต่ละดอกให้เท่ากัน
    แถวที่  2  ดอก  6  ( ดอกแรกอยู่ระหว่างดอกสุดท้ายกับดอกที่  1  ของแถวที่  1  ดอกต่อ ๆ ไปก็สับหว่างกับดอกในแถวที่ 1 ทุกดอกจนครบจำนวน 6 ดอกถ้าขาดหรือเกินกว่านี้แสดงว่าร้อยสับหว่างผิด ) 
    หมายเหตุ     มาลัยกลมแบบไม่มีลาย    สามารถร้อยได้ไม่ยากนัก   โดยร้อยจำนวนกลีบเท่ากันทุกแถว   ส่งกลีบหรือส่งก้านให้เท่ากันทุกกลีบ    กลีบแต่ละแถวร้อยให้สับหว่างกันทุกแถวร้อยไปจนกระทั่งได้ความยาวตามต้องการ


แผนผังมาลัยกลมลายเกลียว 3 สีู่
ู่ ( ขึ้นต้น  6  กลีบ )
    แถวที่  14                                                 0      0      0      X     X      X      B      B      B
    แถวที่  13                                             0      0      0      X     X      X      B      B      B
    แถวที่  12                                         0      0      0      X     X      X      B      B      B
    แถวที่  11                                      0      0      0      X     X      X      B      B      B
    แถวที่  10                                   0      0      0      X     X      X      B      B      B
    แถวที่  9                                  0      0      0      X     X      X      B      B      B
    แถวที่  8                               0      0      0      X     X      X      B      B      B
    แถวที่  7                            0      0      0      X     X      X      B      B      B
    แถวที่  6                         0      0      0      X     X      X      B      B      B
    แถวที่  5                      0      0      0      X     X      X      B      B      B
    แถวที่  4                   0      0      0      X     X      X      B      B      B
    แถวที่  3                 0      0      0      X     X      X      B      B      B
    แถวที่  2               0      0      0      X     X      X      B      B      B
    แถวที่  1            0      0      0      X     X      X      B      B      B     
    กลีบที่             1      2      3      4     5      6      7      8      9

                               0   =   ดอกพุด           X    =  กลีบกุหลาบ           B    =   ใบ
    วิธีทำ
    แถวที่  1           พุด 3  กุหลาบ 3  ใบ 3  วางโดยรอบเข็มจัดวางระยะห่างแต่ละกลีบให้เท่ากัน
    แถวที่  2           พุด 3  (ดอกแรกอยู่ระหว่างดอกที่  1  กับ  2  ของแถวที่ 1)  กุหลาบ 3  ใบ 3 วางสับหว่าง
    แถวที่  3 - 14    ร้อยเช่นเดียวกับแถวที่  2  โดยแต่ละแถวให้กลีบสับหว่างกันทุกแถว   

    หมายเหตุ  เมื่อร้อยเสร็จแล้วจะเห็นว่าเกลียวทั้งสองนี้จะเคลื่อนขนานเวียนขึ้นไปรอบเข็ม
                    ถ้าร้อยกลีบแรกของแถวที่  2  อยู่ระหว่างกลีบสุดท้ายกับกลีบที่  1  ของแถวแรก  แถวอื่น ๆ ก็เช่นกัน   จะได้ลายเกลียวที่หมุนเคลื่อนที่ด้านตรงข้าม    คือ   ลายจะเคลื่อนจากด้านขวามือออกไปด้านนอกตัว  แล้วเวียนกลับเข้ามาทางด้านซ้ายมือ

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุบะ..มาลัย

มาลัยแบน

มาลัยตุ้ม